unideb

Néprajzi Tanszék - A kutatócsoport története

Kutatócsoportunk megalakulása óta (1949), immár több mint fél évszázada hosszú távra felépített, tudatos tervezés alapján a Kárpát-medencét felosztó államhatár északi, északkeleti és keleti szakaszán végez empirikus néprajzi vizsgálatokat. Jelenlegi programunkat az előző tudományos ciklusok eredményeire alapozzuk, és abba ágyazzuk be. A kutatás célja a Kárpát-medence északkeleti régiójában a 20. század folyamán végbement történeti, társadalmi, politikai folyamatokkal párhuzamosan, részben azok következményeként zajló kulturális változások néprajzi, etnikai, vallásfelekezeti megnyilvánulásainak és tradicionális jelenségeinek feltárása. A jelenlegi államhatárok mentén a Gömörtől Biharig terjedő több történeti vármegyén át húzódó, etnikai, vallásfelekezeti, kulturális szempontból sokszínű területen előzetes szempontrendszer alapján kiválasztott referencia településeken és az azokat magukban foglaló kistérségekben vizsgálni kívánjuk a népek közötti kapcsolatok, a vallási és etnikai identitás változását, a kulturális érintkezéseket, a kulturális kapcsolatok megnyilvánulásait a hagyományos kultúra és a 20. századi falusi társadalom egészében.

Kutatási programunk a hagyományos kultúra fennmaradt reliktumainak feltárását, azoknak a történelmi háttérbe ágyazott vizsgálatát, a helyi hagyományoknak a napjainkban számos helyen tapasztalható újraszerveződésének, valamint a vizsgált terület mai életében, kultúrájában betöltött szerepének elemzését. Kutatásunk újrafogalmazza a hagyományos műveltség értelmét, jellegét a térségben. Kiemeli annak elemeit egykori környezetükből, és a helyi, a kistáji identitás részeiként újraértelmezi a kulturális örökség szerepét a közelmúlt időszak és a jelen társadalmi és műveltségi viszonyai között.

Hírek, újdonságok