unideb

Oktatók - Dr. Lovas Kiss Antal egyetemi docens

 
Végzettség:  1995 Okleveles etnográfus - KLTE BTK Néprajz
 

Elérhetőség 

Telefon: 52/512-900/23344 
Email cím: kisstoni@freemail.hu

Tudományos fokozat: PhD (summa cum laude; 2003.) Néprajz, kulturális antropológia
 
Tudományos/akadémiai tagság: 2008 Néprajz és kulturális antropológiai tudományok területén habilitált doktori cím 2007 Magyar Antropológiai Társaság tagja 2003 Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
 

Eddigi oktatói tevékenység 

Oktatásban eltöltött idő:
1989 óta tanítok, 1997 óta veszek részt a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének oktatómunkájában. Egyetemi szintű, valamint a posztgraduális képzésben résztvevők számára tartok előadásokat és szemináriumokat, valamint terepgyakorlatokat vezetek.
DE Agrár Centrum Vidékfejlesztő szakirányán 2003 óta néprajzi témájú tantárgyakat oktatok.

Oktatott tárgyak:

gazdasági antropológia; társadalomnéprajz; etnográfia I. (gyűjtögetés, halászat, vadászat); folklorisztika I. (kalendáris népszokások); folklorisztika IV. (népmese); a magyar néprajz tudománytörténete; néprajzi szeminárium; kutatásmódszertan szeminárium

Betöltött pozíciók: 
 

Publikációk 

Önálló könyv

 • A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél-bihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p.
 • Piaci túlélés–kisüzemi lavírozás. A rendszerváltás gazdálkodásra gyakorolt hatásának néprajzi vizsgálata a dél-bihari régióban. Studia Folkloristica et Ethnographia 49. Debrecen. 2006. 190. p.
 • A rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata. Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége. Debrecen. 2006. 130. p. 

Cikk, tanulmány


 • Síkfaragású tajtékpipák a Déri Múzeum néprajzi anyagában. in: (szerk.: Szabó László - Keményfi Róbert) Varia Ethnographica et Folkloristica. Debrecen. 1997. 192-201.
 • Az 1989-es rendszerváltás társadalomnéprajza a kelet-magyarországi régióban. Ethnica. I/1. 1999. 8-10.
 • Gazdálkodási magatartás és történeti háttér. in: (szerk.: Ujváry Zoltán) Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Debrecen. 1999. 165-174.
 • Gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezet 1989 után a dél-bihari régió néhány településén. Ethnographia. 2002. 113. évf. /1-2. szám 105–120.
 • Farming Attitudes in Transition. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 12-13. (Ed.: Elek Bartha, Veikko Anttonen) Department of Ethnography, University of Debrecen, 2002. 347-362.
 • Az 1989-es rendszerváltást követő földmagánosítás jellemzői a bihari régió néhány településén. Rálátás. IV/4. 2003. 22-28.
 • A gazdálkodási gyakorlat változása a kolozsvári hóstátiak körében a XIX. század végétől napjainkig. Ethnica. V/3. 2003. 99-106.
 • Au croisement de la paysannerie et de la bourgeoisie. Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore Collection dirigée par Vilmos Voigt. Budapest, 2004. 119-138.
 • Meghatározó jegyek Kolozsvár XX. századi táplálkozáskultúrájában. Néprajzi Látóhatár. XIII. évf. 1–2. szám. 2004. 83–112.
 • Les principaux traits de la culture alimentaire á Cluj au XXe siécle. Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore Collection dirigée par Vilmos Voigt. Budapest, 2004. 139-166.
 • A támogatási rendszerek szerepe és hatása a bihari régió néhány településének rendszerváltás utáni gazdaságára. in: (szerk.: A. Gergely András – Kemény Márton) MOTOGORIA. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA Politikai Tudományok Intézete - Könyv Kiadó Kft - ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest 2004. 327-337.
 • Kistermelői tejhasznosítás a bihari régióban az Európai Uniós csatlakozást követően. in: (Szerk.: Magyari Márta) A Déri Múzeum Évkönyve 2004. Debrecen 2005. 225- 240.
 • „Itt már nem férfi és női szerepről, hanem pénzről van szó” A rendszerváltást követően kialakult két sajátos női szerep: A családfenntartó nő és a vállalkozó felesége. in: (szerk.: Ujváry Zoltán) Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Az Arany János Múzeum Közleményei XII. Nagykőrös–Debrecen 2007. 193-204.
 • A falusi katolikus papság helyzetét befolyásoló tendenciák a II. világháború utáni Magyarországon. in: Mediárium. KFRTF. Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének Folyóirata 2007. I./2. 171-183.
 • A csökmői Sárkány-nap. Egy kis-sárréti hagyományteremtő kulturális rendezvény. in: (szerk.: Ujváry Zoltán) Ethnica 2007. IX/4. 111-114.
 • A lokális társadalmakban élő egyéni gazdálkodók termeléshez fűződő viszonyának változása az Európai Unióban. in: (szerk.:Veres Gábor) AGRIA XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, 2007. 477-484.
 • Az újirázi templombúcsú és falunap. in Tisicum A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVII. Szolnok, 2008. 477-482.

Konferencia kiadvány


 • Állatküzdelmi motívumok vizsgálata. in: (szerk.: Füvessy Anikó) Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Debrecen. 1998. 73-88.
 • A lokális társadalmak katolikus papjainak helyzetét befolyásoló tényezők a második világháborútól napjainkig. in: „Vallás és hatalom”. (Összefoglalás az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásaiból.) Confessio. 2001/4. 92-93.
 • Magánvállalkozók és a hagyományos értékrend. in: (szerk.: Szilágyi Miklós) Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999. MTA Néprajzi Kutatóintézete – MTA Társadalomkutató Központ 2002. 89-107.
 • Pap, közösség, hatalom. A kistelepülések katolikus papjainak helyzetét meghatározó főbb tényezők a kommunista hatalomátvételtől napjainkig. in: (szerk.: Jankovics József – Nyerges Judit) Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. II. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest 2004. 969-983.
 • Illegális eljárások, mint adaptációs stratégiák egy régió mezőgazdasági struktúrájában. in: (szerk.: Schwarz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós) Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Rendszerváltás Magyarországon (műhelytanulmányok) MTA Néprajzi Kutatóintézete – MTA Társadalomkutató Központ. Budapest 2005. 105-117.
 • Telepített földművelők. Újiráz telepítési szempontjainak hatása a lokális identitásra. in: (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet) Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban Bibliotheca Cumanica. 7. Kiskunfélegyháza, 2007. 253-265.
 • Két telepített falu a Kis-Sárréten (katolikusok a reformátusok között). in (szerk.: Novák László Ferenc) Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei XI. Nagykőrös 2008. 623-635.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység 

2007 Magyar Antropológiai Társaság tagja

2003 Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja

Magyar Néprajzi Társaság tagja

    Györffy István Néprajzi Egyesület – ellenőrzőbizottsági tag

    „Ethnica” folyóirat – szerkesztőbizottsági tag

Fő kutatási terület: 
 • Életmód, társadalom, gazdasági antropológia.
 • A rendszerváltás hatása a lokális társadalmakban élők gazdálkodói tevékenységére és életvilágára.
 • Nemi szerepek változása a lokális társadalmakban.
 • Szimbólumhasználat és vizuális kultúra
 • Partium, Dél-Bihari régió
Hírek, újdonságok